پرسش‌نامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003

پرسشنامه پرسش‌نامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003 توسط " کونور و دیویدسون (2003) " با مرور منابع پژوهشی 1991- 1979 حوزه تاب آوری تهیه شده است .  
  • پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون 25 عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کاملاً نادرست) تا پنج (همیشه درست) نمره گذاری می شود.