پکیج درمانی مهارت های زندگی

پپکیج درمانی مهارت های زندگی در 20 صفحه ، مطابق سر فصل ارائه شده در زیر تهیه و ارائه شده است . روش های درمانی در هر پژوهش باید حاوی جلسات تنظیم شده باشند که دارای سرفصل و اهداف درمانی باشند . این دوره در 8 جلسه تنظیم شده و به شرح زیر می باشد.